[Thai Version]

WiFi and Lan Services

 

ทางสำนักงาน ITS ได้จัดให้การบริหารจัดการโครงสร้างการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (network connection management) ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยและ ดูแลการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
- จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) รวม 215 จุด
- จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบสาย (LAN) รวมทั้งหมดประมาณ 6,792 จุด 

 

 

 

WiFi Service  

วัตถุประสงค์การใช้งาน

 1. เพื่อใช้ Login เพื่อเข้าใช้ AU Wifi ภายในมหาวิทยาลัย

 2. เพื่อใช้กับระบบทะเบียน เช่น การ Pre-Regist, การเพิกถอนรายวิชา การบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Personal Record) E-Paymentและแอพลิเคชั่นที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้บริการออนไลน์

 3. ใช้บริการงานพิมพ์

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ 

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

       -วิทยาเขตหัวหมาก - ตึก E ชั้น 6 เวลา 8.30 -  16.30 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์ 

     - วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - ชั้น 2 หรือ ชั้น 6 อาคาร SCIT  เวลา 8.30 -  16.30 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์

 2. ยื่นบัตรนักศึกษา เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร

 3. เซ็นต์ชื่อลงสมุดเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อขอใช้บริการ

 

 

 

LAN Service  

วัตถุประสงค์การใช้งาน

 1. เพื่อใช้ Login เพื่อเข้าใช้ AU Wifi ภายในมหาวิทยาลัย

 2. เพื่อใช้กับระบบทะเบียน เช่น การ Pre-Regist, การเพิกถอนรายวิชา การบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Personal Record) E-Paymentและแอพลิเคชั่นที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้บริการออนไลน์

 3. ใช้บริการงานพิมพ์

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ 

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

       -วิทยาเขตหัวหมาก - ตึก E ชั้น 6  เวลา 8.30 -  16.30 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์ 

     - วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - ชั้น 2 หรือ ชั้น 6 อาคาร SCIT  เวลา 8.30 -  16.30 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์

 2. ยื่นบัตรนักศึกษา เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร

 3. เซ็นต์ชื่อลงสมุดเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อขอใช้บริการ