[Thai Version]

Website Development

 

ITS เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัย โดยมีทีมงาน พัฒนาเว็บไซต์ ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาเว็บไซต์และให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

  1. สร้างเว็บไซต์เพื่อ ทำให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. สร้าเว็บไซต์เพื่อทำให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเรามีภาพลักษณ์ที่ดีในสายของผู้เยี่ยมชม อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองอีกด้วย เป็นการทำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  

  3. ยิ่งหากมีผู้สนใจในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารหรือบริการที่เรานำเสนอแล้ว ก็มีโอกาส ค้นหาเว็บไซต์ของเราเจอจาก Google ซึ่งการ สร้างเว็บไซต์ ให้ติดอันดับของ Google เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับต่อไป 

  4. เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าถึงผู้ใช้มากขึ้น 

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ 

  1. ส่งจดหมาย(memo) ข้อใช้บริการ การจัดทำเว็บไซต์ มายังสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office 0f Information Technology Services (ITS) )  

  2. หรือ อาจมีการติดต่อ ขอคำปรึกษากับทางเจ้าหน้าทีก่อนเพื่อความชัดเจนในการทำจดหมายการขอใช้บริการ และการประสานงานการจัดทำต่อไป

  3. นัดประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่ ITS จะทำการเก็บข้อมูลวัตถุประส่งการสร้างเว็บไซต์ วิเคราะห์ ความต้องการต่างๆเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์ 

  4. กำหนดผู้ประสานงานจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ เพื่อประสานงานกับทาง ITS ในการจัดทำเว็บไซต์  

  5. แจ้งตารางงาน การดำเนินการจัดทำ และเริ่มจัดทำตามกำหนดตารางงาน โดย ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลเอง

 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ