[Thai Version]

Examination Checking

 

 

เครื่องตรวจข้อสอบ OpScan 6 Model 36 (Examination-paper Marking by optical mark reader OMR Scanner) งานบริการอ่านหมายด้วยแสง สำนักบริการเทคโนโลยี่สารสนเทศ (ITS) ให้บริการในการอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานเบื้องต้นให้แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยใช้กระดาษ แบบทดสอบที่พิมพ์ ขึ้นเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภท ที่มหาลัยอัสสัมชัญกำหนด (standard scannable forms) ผ่านเครื่องอ่านหมายด้วยแสง OMR Scanner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูล  คำนวณคะแนนและการออกเกรด และมีประสิทธิผลสูงกว่าการนำเข้าข้อมูลด้วยมือ ซึ่ง OMR Scanner  สามารถประมวลผลการทำงาน สูงถึง 3000 แผ่นต่อ ชั่วโมง ตัวอย่างการใช้งาน Optical Mark Read (OMR Scanner) เช่น

 1. การรายงานระดับคะแนน

 2. การประเมินผลการสอบของผู้เรียน

 3. การประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์

 4. งานสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

 5. การทดสอบ งานเก็บข้อมูลหรือแบบสอบถามในงานวิจัย

 

รูปแบบของการใช้บริการ

 1. การอ่านข้อมูลจากแบบทดสอบ

 2. การอ่านข้อมูลจากแบบทดสอบ การคำนวณคะแนน และการวิเคราะห์ทางสถิติ

 3. การอ่านและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย

 4. การอ่านและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลการเรียนการสอน

 5. การรายผลในเบื้องต้น ผ่านทางเครื่องพิมพ์ หรือทาง E-mail

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

 1. เพื่อความถูกต้องแม่นยำและสนับสนุนการรายงานผลเกรดของนักศึกษาได้รวดเร็วขึ้น

 2. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อทดสอบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

 3. ให้ข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอนว่าจุดบกพร่องในการเรียนการสอนอยู่ที่ใด ควรเพิ่มหรือลดเวลาการสอน ในเนื้อหาใด ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากขึ้น

 4. ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแบบฝึกหัดหรือบทเรียนซ่อมเสริม

 5. ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแก่ผู้เรียนและผู้สอนสำหรับการอภิปรายผลของการสอบแต่ละข้อในภายหลัง

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ 

 1. สามารถจองเวลาในการขอรับบริการตรวจข้อสอบได้ 3 ช่องทางทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 2835 02 7232835 หรือมาจองด้วยตัวเอง

 2. รับกระดาษคำตอบจากฝ่ายทะเบียนพร้อมทำตัวเฉลย ตรวจเช็คให้เรียบร้อย

 3. ผู้ขอใช้บริการมาตามที่นัดหมายห้อง SC 0303 ตึก IT ชั้น 3

 4. ผู้ขอใช้บริการ รอดำเนินการและรับรายงานผลได้ทันที

 5. ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรับ รายงานผลคะแนน ก๊อปปี้ไฟล์หรือส่งอีเมล์

 6. คืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอใช้บริการ กระดาษคำตอบ ตัวเฉลย ใบรายงานผลคะแนน