[Thai Version]

Application Development

 

 

วัตถุประสงค์ประสงค์การใช้งาน

 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานที่มีขั้นตอนการใช้งานที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับภาวะการใช้งานในปัจจุบัน

 3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลโดยจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

 

ขั้นการพัฒนาระบบ

 1. จัดส่งจดหมาย เพื่อขอพัฒนาระบบ โดยอธิบาย วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS)

 2. ผู้อำนวยการสำนักฯ อนุมัติและมอบหมายงาน

 3. ผู้พัฒนาระบบฯ ดำเนินการติดต่อกลับผู้ขอใช้บริการ เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 4. ออกแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการใช้ระบบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ ให้มีความสอดคล้องกับการใช้

 5. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอการทำงาน 

 6. ดำเนินการพัฒนาระบบตามที่มีการสรุปความต้องจากผู้ขอใช้บริการ

 7. รายงานผลความคืบหน้าแก่ผู้ใช้ และเชิญผู้ใช้บริการ ทำสอบการใช้ตาม module ที่ได้มีการพัฒนาแล้วเสร็จ

 8. ทดสอบการใช้งานทั้งระบบ และจัดการอบรมให้แก่ผู้ขอใช้บริการ

 9. จัดทำคู่มือ พร้อมทั้งติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน

 

ขั้นการขอปรับปรุงระบบ

 1. จัดส่งจดหมาย , e-mail  ไปยังผู้พัฒนาระบบ โดยระบุความต้องการในการปรับปรุงระบบ

 2. ผู้พัฒนาระบบฯ ดำเนินการติดต่อกลับผู้ขอใช้บริการ เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการ โดยในกรณีที่การขอปรับปรุงกระทบต่อโครงสร้างฐานข้อมูล หรือผู้ใช้บริการท่านอื่นในระบบ ผู้ขอต้องยื่นยันความต้องการ และตกลงกันภายในส่วนงานให้เรียบร้อย

 3. ดำเนินการปรับปรุงระบบตามผู้ขอใช้บริการร้องขอ

 4. แจ้งผลการปรับปรุงให้แก่ผู้ขอใช้บริการ