ภาระงานที่รับผิดชอบ 

 รายละเอียดของงาน

 • Help Desk  Services
 • Setup and Install Computers, Projectors and Peripherals  for The University Activities
 • ITS Hardware and Software Maintenance and Repair
 • University Equipment Maintenance and Repair
 • Class room Service and Maintenance
 • Spare part System for Computer Maintenance
 1. มีภารกิจหลักในการให้บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายนอกสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การดำเนินงานของหน่วยงาน และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยคลอบคลุมดูแล
  วิทยาเขตหัวหมาก
  • อุปกรณ์ในห้องเรียนประมาณ 119 ห้อง
  • ห้องสำนักงาน 165 ห้อง
  วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  • อุปกรณ์ในห้องเรียนประมาณ 320 ห้อง
  • ห้องสำนักงาน 338 ห้อง
 2. งานบริการห้องเรียนและการบำรุงรักษา 789 งาน / ปี
 3. งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 523 งาน / ปี
 4. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์มหาวิทยาลัย 207 งาน / ปี
 5. งานส่งซ่อมอุปกรณ์กับบริษัทภายนอกที่ผ่านการตรวจเช็คแล้วแต่ไม่สามารถซ่อมได้ 40 งาน / ปี

Client Services Division

 

Atthawit S.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 2834 (BN.)

Somchai B.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 2829 (BN.) 
Krish C.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 2834 (BN.)  
Wittawad B.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 2834 (BN.) 
     

 Somyot O.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 2834 (BN.)

Chaisan S.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 2834 (BN.) 
 Uthai S.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 2834 (BN.)
  Sumitta B.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 2833 (BN.)
   

Tdinnakorn S.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 3333 (HM.) 

 Apichart T.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext: 3608 (HM.)
Phakphum P.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ext: 3608 (HM.)  
 
Sneaker Release Dates 2019 yeezy

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

 รายละเอียดของงาน

 • Computer service for education and research
 • Computer service for classroom
 • Computer service for Training
 • Manage and maintain computers and peripherals in computer lab
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานฯ
  วิทยาเขตหัวหมาก
  อาคารA ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง ดังนี้
  • ห้อง A41 จำนวน 60 ที่นั่ง
  • ห้อง A42 จำนวน 60 ที่นั่ง
  วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  • อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SCIT) ชั้น 2 ประกอบด้วย
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SCIT 201A) จำนวน 60 ที่นั่ง
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SCIT 201B) จำนวน 40 ที่นั่ง
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SCIT 202) จำนวน 204 ที่นั่ง
  • อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SCIT) ชั้น 6 มีดังนี้
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SCIT 601-602) จำนวน 64 ที่นั่ง
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SCIT 603) จำนวน 30 ที่นั่ง
   • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SCIT 604) จำนวน 54 ที่นั่ง
 2. บริการคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนมีวิชาที่ใช้สอน 34 วิชา
 3. งานบริการคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดอบรม 56 งาน
 4. บริการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาเพื่อการศึกษาและการวิจัย เช่น การบริการลงทะเบียนของนักศึกษาและการเรียนรู้จำนวน 25,533 คน
 5. งานติดตั้งโปรแกรมตามคำร้องขอ 15 ครั้ง

Computer Lab

 

Nimnuan W.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 2821 (BN.)

Kanit O.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 2861 (BN.)

Chalermsri P.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 1314 (HM.)

Thosapol N.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 1314 (HM.)

Max 90 Winter Sneakerboot

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

 รายละเอียดของงาน

 • Examination Checking Services
 1. บริการตรวจข้อสอบ วิเคราะห์เชิงสถิติ และรายงานผลสอบในแต่ละรายวิชาที่ได้จัดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาเฉลี่ยปีละ 160,000 แผ่นคำตอบ
 2. ดูแลให้บริการอาจารย์ที่มาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมการสอน

Instructional Technology Services Division

     

Decha C.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 2835 (BN.)

 

 

 

Air VaporMax Shoes epic
You are here: Home About ITS ITS Members Technology Services