ภาระงานที่รับผิดชอบ 

 รายละเอียดของงาน

 • Application Development
 • Application Maintenance and Modifications
 • Web Application Development
 • Web Application Systems Maintenance

การพัฒนาและดูแลระบบ ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ในขณะนี้มีทั้งหมด 11 ระบบ ดังนี้

 1. ระบบบันทึกและเก็บประวัติและผลงานของอาจารย์ (Faculty portfolio - www.auims.au.edu)
 2. ระบบกรอกแบบสอบถามก่อนดูผลการเรียน (www.eai.au.edu/onlinegradsurvey)
 3. ระบบแบบสอบถาม online สำหรับ อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ในการประเมิณมหาวิทยาลัย
 4. ระบบพัสดุ
 5. ระบบงานการเงินใหม่ (New FMIS)
 6. ระบบงานทะเบียน (RMIS)
 7. ระบบกิจการนักศึกษา (SAIS)
 8. ระบบทรัพยากรบุคคล (HRIS)
 9. ระบบบริหารด้านธุรการ (AMIS)
 10. ระบบเงินเดือน (Payroll)
 11. ระบบ Information Pool
 12. ระบบสารสนเทศของคณะพยาบาล
  • มีการพัฒนาโมดูลย่อยจากระบบทั้งหมดจำนวน 48 โมดูล
  • มีเว็บแอพลิเคชั่นที่ต้องดูแลปรับปรุงจำนวน 32 เว็บแอพลิเคชั่น

Application Development

 

Achiraya N.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ext: 1314 (HM.) ,2810 (BN.)

Anan B.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 2846 (BN.)

Somporn S.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 1175 (HM.), 2827 (BN.)

Pavut N.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 2810 (BN.)

 

Nattapol T.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ext: 1314 (HM.), 2810 (BN.)

Pariphon T.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 2827 (BN.)

Karnsinee N.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext:2846 (BN.)

 

Nike Air Jordan

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

 รายละเอียดของงาน

 • New Websites ‘ Development for Faculty and supporter unit
 • Existing Information System and Websites' Maintenance
 • - Website's development  solution and consulting

การพัฒนาและดูแลระบบ ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ในขณะนี้มีทั้งหมด 11 ระบบ ดังนี้

 1. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ตามคำร้องขอของผู้ใช้ในแต่ละปีเฉลี่ยปีละ 10 เว็บไซต์ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน ของ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ หลักสูต รและ การจัดทำ QA ของคณะ และ หน่วยงานสนับสนุน
 2. ดูแล ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหา ออกแบบ ตกแต่ง รูปภาพ เว็บไซต์ ที่อยู่ ภายใต้ การดูแล ของสำนักงานฯ จำนวน 36 เว็บไซต์ ทำการ ปรับปรุง ข้อมูลรวม 466ครั้ง
 3. ให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงานอื่นที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลเองจำนวน 8 เว็บไซต์

Web Development

 

Jittree P.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 3666 (HM.), 2837 (BN.)

Rangsan S.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ext: 2836 (BN.)

Nussara D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ext: 3666 (HM.), 2837 (BN.)

 

 

Air Jordan Spizike 3.5
You are here: Home About ITS ITS Members Info. System Development